Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for TBN Totalentreprise

1. I forbindelse med det arbejde der påløber hos jer, er vores arbejdstider mandag-fredag ml. kl. 7-
17. Opkald og sms efter kl. 17 samt i weekender og helligdage, overgår til vores vagt tlf. hvor der
følger et opstartsbeløb på 1.500kr. Ved akut behov (strømsvigt vandskade eller stoppet afløb betales der ikke vagtudkald).

2. Såfremt der måtte komme ekstra arbejde, enten ved egne ønsker eller uforudset på byggesagen, vil dette forlænge tidsplanen for hvornår byggesagen kan være færdigt, dette vil blive fremsendt pr. mail, så dette kan planlægges ind.

3. Vi som Entreprenør kan ikke gøres ansvarlig for uforudsete forsinkelser fra vores leverandører, som eks. levering af materialer, fliser eller specielle amarturer, vandhaner transportskader mv.

4. Alt arbejde og ønsker fra kunden samt planlægning heraf, laves i samarbejde med jeres projektleder og ikke med de forskellige håndværkere på pladsen. Dette gælder også priser samt tidsplaner.

5. Såfremt at det er accepteret af jeres projektleder, at i som kunde selv står for levering af div. materialer, bærer I selv det totale ansvar for at leveringsaftaler overholdes, herunder kontrol om at alt materiale er korrekt bestilt samt at alt er blevet leveret på byggestedet ved ankomst, derunder også forsinkelser omkring levering eller eventuelle restpartier.

6. Såfremt at pkt. 3 ikke lykkes og vi dermed har tidsspild på sagen, ville dette blive faktureret som tabt tid af minimum 4 timer af 750kr pr. time, inkl. moms pr. mand, samt at tidsplanen vil blive forlænget.

7. Ved levering af egne materialer, kan vi som entreprenør ikke forsikre evt. skade ved montering af disse, såfremt at disse ikke passer korrekt med installationen. Denne risiko bærer I som kunde selv. I tilfælde af ovenstående, vil den ekstra tid der er brugt fra håndværkerens side, blive faktureret som ekstra timer oveni den fulde entreprisesum.

8. Arbejde på byggesagen vil påløbe i arbejdstiden mellem kl. 7-17, hvor vi skal have fuld adgang til de nødvendige områder. Såfremt vi finder behov for at forlænge arbejdstiden, skal dette kunne lade sig gøre. Dette er ikke et udtryk for at ovenstående kan forventes, men en beslutning vi som Entreprenør afgøre. Hvis det alligevel hænder at adgang ikke er mulig, vil du som kunde blive opkrævet det antal timer som den manglende adgang strækkes over, af 750 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time.

9. Der kan under byggesagen ikke gives bestemte tidspunkter på dagen, for hvornår de forskellige håndværkere vil være til stede, da håndværkerne har en dynamisk kalender og hverdag. Såfremt I ønsker et byggemøde, kan dette naturligvis arrangeres som fast aftale med jeres projektleder i den gældende arbejdstid.

10. Vedr. mailkorrespondance: Det kan forventes at mails vil blive besvaret inden for 36 timer på hverdage. Såfremt korrespondancen løber ind i en weekend, helligdage eller ferieperioder, vil dette blive tillagt den gældende svartid.

11. Alle placeringer af afløb samt armaturer, dernæst flisevalg, aftales med jeres projektleder og skal godkendes af dig/jer som kunde inden arbejdets opstart. Dette kræves for at alle håndværker har en ide om hvordan I ønsker arbejdet udført. Det er derfor en god idé for dig som kunde at planlægge ønsker omkring arbejdet i god tid, for at kunne opnå det bedste resultat. Vi kommer gerne med idéer og indspark til gode løsninger.

12. Vi vil ved opstart fakturere 20% af det fulde beløb inkl. moms af entreprisesummen, for at bekræfte samarbejdsaftalen.

13. Vi fakturerer til omgående betaling og vil aconto fakturere løbende som sagen skrider frem. De sidste 10% af entreprisesummens pris inkl. moms, vil først blive faktureret når byggesagen er afleveret, samt når eventuelle fejl og mangler er udført.

14. Ved bestilling af fliser samt amarturer og sanitet, vil faktura blive fremsendt til betaling inden dette bliver bestilt hjem.

15. Rengøring: I forbindelse med byggeforløbet kan der forekomme støvgener, der ikke kan undgås uanset afdækning og påpasselighed. Det er derfor vigtigt at I er op opmærksomme på dette, så evt. særlige dyre effekter eller andet bliver fjernet eller dækket af. Vi som entreprenør kan ikke gøres ansvarlig for dette.

16. Ved uforudset sygdom hos en af vores ansatte, underentreprenører eller samarbejdspartnere, vil der ikke blive sendt andre folk på sagen. Den tabte tid vil vi naturligvis forsøge at indhente undervejs.

17. Der vil under byggeforløbet kunne opstå “huller” imellem de forskellige håndværkeres arbejde på sagen, selvom vi så vidt det er muligt vil prøve at få de forskellige håndværkeres kalender til at passe sammen. Der kan i den forbindelse forekomme dage hvor der ikke vil være folk på pladsen.

18. Der kan forekomme tørretider som skal overholdes, som efter støbt gulv eller når der er lagt vådrumsmembran, hvor gulvet ikke må betrædes.

19. Vores timepriser er til hver en tid 750kr. inkl. moms. pr. mand, med mindre at andet er aftalt skriftligt.

20. Reklamation: Eventuel reklamation eller anden form for indsigelse, skal ske skriftligt pr. mail straks efter at kunden er gjort opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang og indenfor den aftalte tidsfrist. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påråbe sig denne reklamation.

21. Betaling skal ske med omgående betaling fra faktureringsdato. Ved ikke rettidig betaling vil der tilskrives renter på det fakturerede beløb.

22. Forbrug: Strøm, vand og eventuelt andet forbrug som kræves for at arbejdet kan udføres, leveres af kunden.

23. Såfremt der måtte være reklamationer eller andet på byggesagen, accepteres udbedring af disse kun ved udførsel af os som entreprenør, og ikke udført af andre firmaer.
Der vil ej heller kunne igangsættes arbejde eller anden slags ydelse på vores regning, uden klar skriftlig accept fra os som entreprenør.

24. I forhold til afregning af timelønsarbejde, vil der som minimum blive faktureret for 3 timers arbejde, med mindre at andet er aftalt. Derudover vil der afregnes pr. påbegyndt hele time.

25. Såfremt der er ønsker om særlig opdeling af fakturaen, skal dette ytres samt aftales parterne imellem inden arbejdets opstart. Såfremt dette først bliver påpeget efter den fremsendte faktura, vil der påkræves 650 kr. i administration gebyr.

26. Ved entrepriser på under 7500 kr. kan vi kræve betaling på stedet, enten via mobilepay eller anden betalingsform.

27. Vi har ejerforbehold for materialer leveret af os, indtil den fulde betaling er sket. Hvis der ikke bliver betalt det fulde beløb, forbeholder vi os retten til at tage alt materiel med os når arbejdspladsen forlades.